การตรวจสุขภาพตา (The Importance of Comprehensive Eye Exams)

หน้าแรก
» ความรู้สุขภาพ » การตรวจสุขภาพตา (The Importance of Comprehensive Eye Exams)

การตรวจสุขภาพตา  The Importance of Comprehensive Eye Exams

 

สาเหตุที่ต้องตรวจสายตา

      ท่านอาจสงสัยว่า ทำไมต้องตรวจสุขภาพตา หากท่านไม่พบความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา หรือการมองเห็น แต่ในความเป็นจริงแล้วโรคทางตาบางโรค ไม่แสดงอาการให้เห็นจนกว่าจะอยู่ใน ขั้นที่รุนแรง ซึ่งอาจไม่สามารถรักษาให้เป็นปกติได้ ดังนั้นท่านจึงควรเข้ารับการตรวจสุขภาพตา อย่างละเอียดอย่างน้อยสองปีต่อหนึ่งครั้ง และเมื่อท่านอายุ 40ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โอกาสที่จะเกิดโรคทางตามีสูงขึ้นพร้อมกับอายุที่มากขึ้น ตัวอย่างเช่น โรคต้อหินพบใน  ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ซึ่งไม่มีอาการใดๆ เลยประมาณ 0.5%


ขั้นตอนการตรวจมี 4 ขั้นตอน

1.การวัดระดับการมองเห็นด้วยตาเปล่า

      ขั้นตอนแรกในการตรวจสุขภาพตา คือการวัดระดับการมองเห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งช่วยให้ทราบว่าท่าน สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลได้ดีมากเท่าไร โดยการอ่านแผนภูมิตัวเลขซึ่งมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ผลของการวัดระดับการมองเห็นด้วยตาเปล่าจะได้รับการวัดออกมาในระยะห่าง20ฟุต โดยเทียบกับการมองเห็นของคนทั่วไป ตัวอย่างเช่น การมองเห็นในระดับ 20/200 หมายถึง ตัวเลขที่เล็กที่สุดที่ท่านสามารถอ่านได้ ในระยะห่าง 20ฟุต คนทั่วไปสามารถอ่านได้ในระยะ 200ฟุต ซึ่งหมายความว่าท่านไม่สามารถมองเห็นได้ดี เท่ากับคนทั่วไป การสอบใบขับขี่ด้วยตาเปล่าผ่านได้ จะต้องมีการมองเห็นอยู่ที่ระดับ 20/40
       ดังนั้นการมองเห็นในระดับ 20/40 จึงถือเป็นการมองเห็นปกติตามกฎหมาย สำหรับการมองเห็นในระดับ 20/20 ถือว่า เป็นการมองเห็นที่ดีที่สุด หากท่านไม่สามารถมองเห็นได้ในระดับ 20/20 ขั้นตอนต่อไปในการตรวจ คือ การตรวจด้วยเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการตรวจหาความผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง

2. การวัดสายตาด้วยเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ

     หากท่านไม่สามารถมองเห็นได้ในระดับ 20/20 การตรวจด้วยเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ สามารถ ตรวจหาความผิดปกติในการมองเห็นของท่านได้ เช่น สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง ซึ่งเกิดจากกำลังการรวมแสงไม่พอดีกับความยาวของลูกตา การวัดสายตาด้วยเครื่องวัดอัตโนมัติ สามารถหาค่าความผิดปกติในการมองเห็นของท่าน และมีการเปลี่ยนเลนส์ในแบบต่างๆ เพื่อให้ได้การมองเห็นที่ดีที่สุดในตาแต่ละข้าง ซึ่งจักษุแพทย์จะใช้ผลจากการวัดสายตานี้ เพื่อใช้ตัดแว่นสายตาซึ่งเหมาะสมกับ ค่าสายตาของท่าน และค่าสายตาที่แน่นอนในการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ

3.การวัดความดันตา

                การวัดความดันตา เป็นการตรวจหาโอกาสที่จะเป็นโรคต้อหิน ซึ่งเกิดจากดวงตาไม่สามารถทน ความดันภายในตัวเองได้ ผู้ที่เป็นโรคต้อหินส่วนใหญ่จะไม่มีอาการใดๆ และมีความดันตาสูงกว่าปกติ ซึ่งอยู่ที่ 10-20มิลลิเมตรปรอท หากตรวจแล้วพบว่ามีความดันตาผิดปกติ จักษุแพทย์จะทำการตรวจอย่าง ละเอียดว่าเป็นโรคต้อหินหรือไม่

4.พบจักษุแพทย์

                ขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสุขภาพตา คือ การพบจักษุแพทย์ โดยจักษุแพทย์จะทำการตรวจอย่างละเอียด วิเคราะห์ผลการตรวจ และสรุปผลให้ท่านทราบ แพทย์อาจแนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม อย่างละเอียด เพื่อหาโรคทางตาบางชนิดหรืออาจแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น เช่น แว่นสายตา และอาจมีการรักษาปัญหาที่พบในระหว่างการตรวจ หรือแนะนำให้ไปพบจักษุแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการรักษาต่อไป

 
การเตรียมตัวเพื่อตรวจวิเคราะห์สภาพตา (กรณีตรวจก่อนทำเลสิค)

1. งดใส่คอนแทคเลนส์
     ก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตาคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม(Soft Lens)ควรงดใส่ 3วัน ก่อนตรวจ คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง(Hard Lens) ควรงดใส่ 14วันก่อนตรวจ สามารถใช้แว่นสายตาแทนใน ระหว่างที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์

2. งดยาบางประเภท
     งดทานยาแก้สิว ก่อนวันตรวจ 1เดือน งดทานยานอนหลับหรือยาที่มีส่วนผสมของ ยานอนหลับ หากใช้ยาประจำควรแจ้งแพทย์ก่อน

3. ข้อมูลสำคัญอื่นๆที่ควรทราบก่อนการตรวจวิเคราะห์สภาพต
     แพทย์ผู้ตรวจวิเคราะห์สภาพตาจะเป็นแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดให้กับท่าน

4. เวลาที่ใช้ในวันที่ตรวจวิเคราะห์สภาพตา
    ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม.(นับจากเวลานัดหมาย)

5. ขั้นตอนในการตรวจวิเคราะห์สภาพตา
    5.1 ลงทะเบียนผู้เข้ารับการรักษาใหม่
    5.2 การรับชมข้อมูล เพื่อศึกษารายละเอียดของการรักษา
    5.3 การตรวจวัดสภาพของดวงตาด้วยเครื่องมือแพทย์ประเภทต่างๆ
    5.4 การตรวจวัดสายตาทั้งก่อนและหลังหยอดยาขยายม่านตา
    5.5 การหยอดยาขยายม่านตา
    5.6 การวิเคราะห์ยาขยายม่านตา
    5.7 การวิเคราะห์สภาพตา ทั้งหมดโดยจักษุแพทย์ผู้ที่ทำการผ่าตัด

6.การสรุปผลการตรวจวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
   6.1 ท่านมีสุขภาพตาสมบูรณ์แข็งแรง ท่านสามารถนัดผ่าตัดการรักษาได้ทันที
   6.2 ท่านไม่สามารถรักษาภาวะสายตาผิดปกติได้ อาจเนื่องจากเหตุผลต่างๆจากสภาพของดวงตา สภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ฯลฯ
   6.3 ท่านอาจจะสามารถเข้ารับการรักษาภาวะสายผิดปกติได้ แต่ต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สภาพ ดวงตากลับสู่สภาพปกติ

7.อาการหลังการหยอดยาขยายม่านตาด้วยยา
   7.1 มองเห็นไม่ชัดเจน ภาพเบลอ
   7.2 มองใกล้ลำบาก เมื่อใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์
   7.3 สู้แสงจ้าลำบาก อาจช่วยบรรเทาได้โดยการใส่แว่นกันแดด (ในกรณีที่ท่านนัดตรวจในตอนกลางวัน)

 

 

- แพคเกจสลาย ต้อกระจก เลนส์นิ่ม 35,000 บาท/1ข้าง

- PRK ราคาประหยัด 35,500 บาท Net Price

- LASIK ราคาประหยัด 38,500 บาท Net Price

- โลกสดใส สั่งได้ ลดวันนี้เลยไม่ต้องรอ #9.9 #9เดือน9

- ต่อโปรโมชั่น ตามคำเรียกร้อง โลกสดใส สั่งได้

- Happy Anniversary 5 ฉลองเปิดศูนย์เลสิกครบ 5 ปี

- #โปรโมชั่นเด็ดส่งท้ายปี #ให้ของขวัญตัวเองกันดีกว่า ”มาเปลี่ยนโลกกับเรากัน“

- อั่งเปาตั่วตั่วไก๊ #โปรโมชั่นตรุษจีน

- มองคนที่เรารักให้ชัดมากกว่าเดิม มอบโลกใบใหม่ให้หวานใจดีกว่า

- สงกรานต์ปีนี้ “สนุกแบบไม่สะดุด” มาทำเลสิกกับเราสิคะ

- #โปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอม #BacktoSchool เราช่วยลดค่าใช้จ่ายให้

- #SpecialPromotion #คุ้ม3ต่อ

- โปรโมชั่นต้อนรับวันแม่!!! สุดคุ้มหลายต่อ

- #Promotion9เดือน9 #9เดือน9 โปรโมชั่นพิเศษ 9.9 ลดจุกๆ สูงสุด 3,000 บาทเลยยยย

- #FemtoLASIK มาแล้ววววว ตามคำเรียกร้อง

- โปรโมชั่นต้อนรับลมหนาว

- โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่

- โปรโมชั่นสุดพิเศษประจำเดือนมกราคม 2567

- โปรโมชั่นตรุษจีน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

- แพกเกจการทำ Femto LASIK ประจำเดือน มิถุนายน 2567

- แพกเกจการทำ Femto LASIK ต้อนรับสงกรานต์ ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2567

- …โปรโมชั่นลดท้าฝน… >>มองชัด..รับหน้าฝน<<

- โปรโมชั่น รับหน้าฝน >> ตรวจทำจบใน 1 วัน<<

โทรหาเราได้ที่

1609

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

จากศูนย์เลสิก สุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม
หรือพบปัญหาในการใช้งาน

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

ศูนย์เลสิก สุวรรณภูมิ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1

68/1-2 ถนนบางนา-ตราด กม.12 ตำบลคลองราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02 316 5033 , 02 316 8345-8 แฟกซ์ 02 316 5175

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด
คุณสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ